บ่อพักปลา

ROUND TUB LH-60 (SUMMIT JAPAN)

ROUND TUB LH-70 (SUMMIT JAPAN)

ROUND TUB LH-100 (SUMMIT JAPAN)

CANVAS 1.25 M (NET COVER)

CANVAS 1.25M (NET COVER AND TUBE)

CANVAS 2.5M (NET COVER)

CANVAS 2.5M (NET COVER AND TUBE)

KK FILTER TANK 660L

KK SHIMEKAI TANK 1000L

KK KOI TANK 2340L

KK FILTER SET 660L

KK-KOI TANK 2340L + KK FILTER SET (FULL SET)

TOTAL : 12