SHINSUKE FILTER SAND 500g

CODE : 87

PRICE : 1,500 THB

DETAIL :

จุลินทรีย์ชนิดพิเศษ ผลิตในประเทศญี่ปุ่น สำหรับบำบัดของเสียในระบบกรอง จุลินทรีย์ที่ยังไม่ตื่นตัวจะอาศัยอยู่ในหินซีโอไลท์แบบละเอียด หลังจากใส่ 2-3 วันจุลินทรีย์จะเริ่มทำงาน วิธีการใช้ให้เทกระจายตัวทั่วมีเดียในช่องกรอง อัตราส่งการใส่ 10g / น้ำ 1 ตัน ใส่เดือนละ 1-2 ครั้ง 1 ขวดใช้ได้กับน้ำถึง 50 ตัน และควรใส่หลังจากทำสะอาดช่องกรอง โดยหลังจากใส่ 3 วันไม่ควรทำความสะอาดช่องกรองหรือชักหินซีโอไลท์ทิ้ง เพราะจุลินทรีย์ยังไม่ออกมาทำงานเต็มที่