15th TNPA ALL THAILAND KOI SHOW 2019 (THAILAND)

YOUR SUCCESS, OUR PRIDE! Koikichi fish farm, on behalf of our customers, entered 186 koi to this koi show in Thailand on 15th TNPA ALL THAILAND KOI SHOW 2019. We won 117 prizes from the show. Among these prizes, Our koi won 5 Champions, 7 Kokugyu, 5 Miyabi, 3 Sakura, 3 Tsubaki, 3 Botan, 37 Winner prizes, 27 first runner up prizes, 27 second runner up prizes the success rate is 62.90% from total entered koi.

Test

Owner: Test

Breeder: Test

Dealer: Test

Handled: Test